Stanovy České imunologické společnosti, z.s.

Stanovy Stanovy ČIS obsahují všechna členská práva a povinnosti. Poslední změny byly přijaty z pověření valného shromáždění výborem ČIS dne 15. prosince 2015 a najdete je v samostatném souboru.

Stanovy České imunologické společnosti, z.s.

Stanovy Stanovy ČIS obsahují všechna členská práva a povinnosti. Poslední změny byly přijaty z pověření valného shromáždění výborem ČIS dne 15. prosince 2015 a najdete je v samostatném souboru.

Název, sídlo, účel a úkoly

Článek 1. Název a sídlo Společnosti

1.1. Název: Česká imunologická společnost, z. s. (zkráceně společnost)

1.2. Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 –Krč.


Článek 2. Účel Společnosti


2.1. Společnost je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je dle koncepce české vědy podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně oboru imunologie v České republice a na koncepční činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti.

2.2. Společnost působí na celém území České republiky.


Článek 3. Úkoly Společnosti


3.1. Společnost plní zejména tyto úkoly:


a) podporuje rozvoj imunologie podněcováním vědecké a vědecko-popularizační práce a šířením nových poznatků do praxe;

b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek, které jsou obzvláště významné z hlediska celospolečenských potřeb státu v daném časovém období;

c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů, kteří působí ve vědě a praxi;

d) napomáhá svým členům při jejich odborné a vědecké práci;

e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů;

f) přispívá ke zvyšování odborné úrovně těch členů, kteří začínají pracovat v oboru imunologie;

g) může dávat příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením, které se týkají rozvoje a praxe imunologie.


3.2. Společnost spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology ve světových, mezinárodních a evropských společnostech zabývajících se imunologickou tematikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).

3.3. Ke splnění svých úkolů provádí Společnost následující činnost:


a) pořádá vědecké a pracovní konference, semináře, přednášky, diskuse, kursy apod.;

b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru imunologie, iniciativně se podílí na publikační praxi a na realizaci ediční politiky v oboru imunologie;

c) vydává publikace, které mají vztah k činnosti Společnosti a k odborným problémům oboru;

d) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky z oboru imunologie.


3.4. Pořádání jednotlivých akcí uvedených v odstavci 3.3. koordinují orgány Společnosti.

Členství

Článek 4. Členství


4.1. Členství je individuální a kolektivní.

4.2. Členství může být též čestné.

4.3. Řádným členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický nebo odborný pracovník, který v oboru imunologie odborně pracuje a vykazuje tvůrčí činnosti (anebo tuto tvůrčí činnost vykázal nebo se na ni připravuje), jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly Společnosti a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich plnění.

4.4. Kolektivním členem se mohou stát vysoké školy, veřejné výzkumné organizace, organizační složky státu, spolky nebo právnické osoby (dále "organizace"), jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly Společnosti a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich plnění.

4.5. Individuální i kolektivní členství vzniká rozhodnutím předsednictva po zaplacení členských příspěvků na jeden rok.
4.6. O vzniku členství rozhoduje předsednictvo Společnosti. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k výboru.

4.7. Čestným členem Společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník, který působí v oboru imunologie.

 

Článek 5. Práva členů


5.1. Členové mají tato práva:


a) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání;

b) volit a být volen do orgánů Společnosti;

c) být členy komisí, pracovních skupin, delegací apod., které budou eventuálně vytvořeny orgány Společnost;

d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích a jiných odborných akcích, které budou organizovány Společnosti;

e) být informováni o pořádání všech akcí Společnosti;

f) přednostně získávat publikace vydávané Společností nebo se přednostně účastnit akcí pořádaných Společností.

 

Článek 6. Povinnosti členů


6.1. Členové jsou povinni:


a) zachovávat ustanovení Stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů Společnosti;

b) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly;

c) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe;

d) platit členské příspěvky.


Článek 7. Zánik členství


7.1. Individuální členství ve Společnosti zaniká:


a) písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje;

b) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ač byl člen o zaplacení upomenut;

c) úmrtím člena;

d) vyloučením člena.


7.2. Individuální člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména, jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají Stanovy, nebo jestliže hrubě porušil zásady zákonnosti a morálky. O vyloučení rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k výboru.

7.3. Kolektivní členství ve společnosti zaniká:


a) písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem Společnosti;

b) rozhodnutím předsednictva o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu jednoho roku podmínky účasti na práci Společnosti, aniž by toto neplnění odůvodnila předsednictvu.

Orgány Společnosti

Článek 8. Orgány Společnosti

8.1. Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:

a) valné shromáždění;

b) výbor;

c) předsednictvo;

d) předseda.


8.2. Kontrolním orgánem Společnosti pro činnost hospodářskou jsou kontroloři.


Článek 9. Valné shromáždění


9.1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.

9.2. Valnému shromáždění přísluší:


a) určovat hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího řádného valného shromáždění;

b) schvalovat zprávu výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění;

c) schvalovat zprávu kontrolorů za období od posledního valného shromáždění;

d) určovat počet členů výboru, předsednictva, kontrolorů a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů;

e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;

f) určovat výši členských příspěvků;

g) zřizovat nebo rušit sekce a odborné skupiny;

h) volit členy výboru a kontrolory;

i) usnášet se na stanovách a jejich změnách;

j) usnášet se na zrušení Společnosti.


9.3. Řádné valné shromáždění se koná většinou jednou do roka. Svolává je výbor.

9.4. Výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné valné shromáždění svolá výbor případně předsednictvo vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů, nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.

9.5. Výbor oznámí termín konání řádného valného shromáždění všem členům nejméně 30 dní před tímto termínem, spolu s programem.Za oznámení se považuje i uveřejnění na webových stránkách společnosti či zaslání pozvánky mailem.

9.6. Výbor oznámí termín konání mimořádného valného shromáždění nejméně 15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného valného shromáždění.

9.7. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů nebo jiný člen výboru, který byl pověřen řízením valného shromáždění.

9.8. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.Na náhradním zasedání může valné shromáždění jednat jen o záležitostech zařazených na pořad jednání na původní valné shromáždění.

9.9. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

9.10. K usnesení o změně stanov nebo zániku Společnosti se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

9.11. Odstupující předseda Společnosti, který již na další funkční období nekandiduje, se stává členem výboru na dobu jednoho funkčního období ve funkci "past-president".


Článek 10. Výbor


10.1. Výbor řídí činnost Společnosti v období mezi valnými shromážděními.

10.2. Výbor zabezpečuje realizaci jednotné koncepce činnosti celé společnosti při rozvoji a zvyšování úrovně imunologie, při uplatňování výsledků vědy v praxi a při spolupráci se zahraničními organizacemi.

10.3. Výboru přísluší:

a) volit členy předsednictva a jejich náhradníky a z nich předsedu,místopředsedu nebo místopředsedy, vědeckého tajemníka, hospodáře;

b) schvalovat zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok;

c) schvalovat zprávu o hospodaření Společnosti za běžný rok;

d) schvalovat plán činnosti Společnosti na následující rok;

e) schvalovat finanční plán na následující rok;

f) rozhodovat v období mezi valnými shromážděními v naléhavých případech o otázkách v pravomoci valného shromáždění. Je však povinen příštímu valnému shromáždění podat zprávu o akcích, které provedl jménem valného shromáždění a nechat tyto akce dodatečně schválit;

g) pověřovat předsednictvo plněním konkrétních úkolů;

h) zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy návrhů kandidátních listin;

i) zřizovat komise, pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;

j) volit čestné členy na návrh předsednictva;

k)rozhodovat o odvolání ve věcech členství.10.4. Funkční období výboru je tříleté, pokud valné shromáždění neurčí jinak.


Článek 11. Předsednictvo

11.1. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů, vědeckého tajemníka a hospodáře a případně dalších členů podle rozhodnutí výboru.

11.2. Předsednictvu přísluší:

a) zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti Společnosti;

b) zajišťovat úkoly, kterými ho pověřil výbor;

c) rozhodovat o přijetí členů;

d) sjednávat podmínky kolektivního členství organizací;

e) rozhodovat o zrušení členství.


11.3. Schůzi předsednictva svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, zpravidla šestkrát do roka.

11.4. Usnesení předsednictva je přijato schválením nadpoloviční většinou členů.

11.5. Schůze předsednictva řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů nebo pověřený člen předsednictva.

11.6. Funkční období předsednictva je tříleté, pokud výbor neurčí jinak.


Článek 12. Předseda

12.1. Předsedaje statutárním orgánem společnosti.

12.2. Společnost navenek zastupuje předseda ve všech záležitostech. Za Společnost rovněž může jednat jiný člen předsednictva zmocněný předsedou v rozsahu jím určeném.

 

Článek 13. Kontroloři


13.1. Dohled na hospodářskou činnost Společnosti vykonává jeden nebo více kontrolorů.

13.2. Kontroloři z hospodářského hlediska posuzuje i plnění úkolů Společnosti.

13.3. Kontroloři podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění a výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě případné ztráty.

13.4. Funkční období kontrolorů je tříleté, pokud valné shromáždění neurčí jinak.

Další ustanovení

Článek 14. Zásady hospodaření


14.1. Prostředky společnosti tvoří především:

a) členské příspěvky;

b) výnosy z hospodaření,

c) dary, granty a dotace,

d) hmotný a nehmotný majetek,

e) výnosy zvlastní činnosti společnosti.


Článek 15. Zánik a likvidace společnosti

15.1. Společnost může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

15.2. Při zániku společnosti valné shromáždění jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis likvidačního zůstatku, který schválí členské shromáždění.

15.3. Veškerý majetek, jenž zbude po úhradě závazků společnosti, bude věnován Radě vědeckých společností s podmínkou,že bude odevzdán jinému spolku, které by se do tří let po zániku Společnosti ustavilo pro plnění obdobných úkolů v oboru imunologie.


Článek 16. Společná a závěrečná ustanovení

16.1. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

16.2. Funkce v orgánech Společnosti zaniká novou volbou orgánu, uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od doručení oznámení o rezignaci do sídla společnosti.

16.3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy. Tito členové musí být potvrzeni na nejbližším zasedání orgánu, který je volí.

16.4. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů společnosti platí přiměřeně ustanovení o valném shromáždění společnosti.

16.5. Výbor, předsednictvo a kontroloři rozhodují v záležitostech společnosti ve sboru. Jsou usnášeníschopné za přítomnosti většiny svých členů a rozhodují většinou zúčastněných členů.

16.6. Členové společnosti mohou v případě nebezpečí z prodlení rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenčně). Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda ostatním členům. Hlasovat je možné s využitím technických prostředků umožňující ověřit totožnost člena (včetně SMS, mailu či jiným způsobem prostřednictvím sítě elektronických komunikací, např. konferenční hovor). Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů orgánu. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové orgánu informováni o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání orgánu.

16.7. Volby členů do orgánů společnosti mohou proběhnout i korespondenčně formou anonymních odpovědních lístků. Zvoleny jsou osoby, které obdrží nejvíc hlasů doručených ve stanoveném termínu.

16.8. Je-li rozhodnutí orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

16.9. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ osobní neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen písemně zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval v mezích předem známého programu jednání.

16.10. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

16.11. Tyto stanovy byly přijaty z pověření valného shromáždění výborem Společnosti dne 15. 12. 2015 a nahrazují všechny předchozí, dříve schválené stanovy.